Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
JSON XML

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (ORK)
Kierownik
Adres komórki
Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
Telefon
(81) 827 61 25 - Naczelnik
(81) 827 22 60 - sekretariat
Fax
(81) 827 22 36
(81) 827 61 03
Email

Informacje dodatkowe

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie starostwa, świadczenia pomocy prawnej, obsługę administracyjną zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

1. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik, przy pomocy zastępcy.
2. W skład Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Biuro Rady – ze stanowiskami:
    a) wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu,
    b) w znakowaniu spraw Biuro używa symbolu BR,
2) Stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obywatelskich
3) Stanowisko pracy ds. obronnych i kancelarii tajnej
4) Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu starostwa
5) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej
6) Stanowisko pracy ds. kadr, spr. socjalnych i szkoleń
7) Stanowisko pracy ds. promocji
8) Administrator sieci komputerowych
9) Stanowisko ds. informatyki
10) Stanowisko pracy ds. archiwizacji, spr. administracyjnych, bhp i p. poż.
11) Stanowisko pracy ds. gospodarczych
12) Wieloosobowe stanowisko pracy – sprzątaczka
13) Wieloosobowe stanowisko pracy – kierowca
3. W znakowaniu spraw Wydział używa symbolu ORK,
4. Schemat struktury organizacyjnej Wydziału przedstawia załącznik Nr 2.

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:
1. obsługa kancelaryjno-biurowa rady, zarządu i radnych,
2. organizacyjne przygotowywanie posiedzeń i narad organów kolegialnych (rady powiatu, zarządu powiatu, komisji stałych i nadzwyczajnych powołanych przez radę podkomisji powołanych przez komisje),
3. sporządzanie protokołów z obrad, opracowywanie wniosków i opinii z posiedzeń komisji, archiwizowanie uchwał rady i zarządu powiatu oraz ich przekazywanie odpowiednim organom do wykonania,
4. prowadzenie rejestru uchwał rady i zarządu powiatu, wniosków i opinii komisji interpelacji i zapytań radnych,
5. prowadzenie rejestru i archiwizacji aktów prawnych wydawanych przez zarząd i starostę oraz ich przekazywanie odpowiednim organom do realizacji,
6. zapewnienie terminowego przygotowywania materiałów dla potrzeb rady i jej komisji przy współpracy z kierownikami wydziałów i ich komórek organizacyjnych,
7. organizowanie przyjęć interesantów, w ramach skarg i wniosków, przez przewodniczącego rady, a także przekazywanie ich do załatwienia według kompetencji,
8. opracowywanie w zakresie zleconym przez przewodniczącego rady okresowych informacji, ocen i analiz działalności rady i jej organów wewnętrznych z organizacjami społeczno- politycznymi, samorządowymi i klubami radnych,
9. przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów i akt po upływie kadencji,
10. udział w przeprowadzaniu wyborów do rady powiatu, referendum i konsultacji społecznych stosownie do obowiązujących przepisów,
11. realizacja zadań w zakresie promocji powiatu.
12. Wykonywanie zadań powiatu wynikających z:
a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
c) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (DzU z 2002 r. Nr.171, poz. 1396 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity DzU z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.),
f) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i przepisy wykonawcze (DzU z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ),
g) ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU Nr 11, poz. 95 z późn. zm.).
13. Zapewnienie ochrony i dozoru mienia starostwa, obsługi technicznej oraz gospodarowanie taborem samochodowym.
14. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.


Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 301B


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 315

Obowiązki:

Sekretariat


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Naczelnik Wydziału
Godziny przyjęć i nr pokoju:

303


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Kancelaria


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Sprzątaczka

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 313

Obowiązki:

obsługa Biura Rady Powiatu


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Informatyk
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 302

Obowiązki:

obsługa informatyczna Starostwa


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor - Administrator Sieci Komputerowych
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 302

Obowiązki:

administracja sieciami komputerowymi i obsługa informatyczna Starostwa


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierowca

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Pomoc administracyjna
Godziny przyjęć i nr pokoju:

313


(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Naczelnik Wydziału
Godziny przyjęć i nr pokoju:

p. 303


Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 301b

Obowiązki:

Kadry


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Stankiewicz Henryk
Data wytworzenia informacji:
2008-06-02
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
2012-11-20