Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim (ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, tel: 81 827-22-60, fax: 81 827-22-36, email: starostwo@opole.lublin.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-09.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Rosiński, e-mail: serwis@opole.lublin.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 827 61 05. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona BIP Starostwa Powiatowego w Opolu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
• Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestane przez podmiot zewnętrzny.
• Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim mieści się w trzech odrębnych budynkach:
1) budynek administracyjny przy ul. Lubelskiej 4
2) budynek administracyjny przy ul. Przemysłowej4a,
3) budynek administracyjny przy ul. Przemysłowej 4.
W każdym z wymienionych budynków prowadzona jest obsługa interesantów Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

Budynek administracyjny przy ul. Lubelskiej 4
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ul. Lubelskiej i wejście ewakuacyjne z tyłu budynku. Do obu wejść prowadzą schody.
Przy schodach do wejścia głównego z lewej strony znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście pozwala na swobodny wjazd wózkami. Dla gości przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.
Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie dwa miejsca znajdują się na parkingu położonym po północnej stronie Urzędu, ok. 50 m od wejścia głównego do budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego. Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się na Punkt Obsługi Klienta zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol, korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie wejścia. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek administracyjny przy ul. Przemysłowej 4a
   Do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od północnej strony budynku (ul. Fabryczna) pierwsza klatka schodowa od ul. Przemysłowej. Do wejścia prowadzą schody, nie jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drugie wejście znajduje się od wschodniej strony budynku (ul. Przemysłowa, od strony galerii handlowej). Jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak progów, oraz odpowiednia szerokość drzwi).  
Wejście do budynku od strony ul. Przemysłowej (jest wejściem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) pozwala na swobodny wjazd wózkami. Przed tym wejściem znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do każdej osoby z niepełnosprawnością po zgłoszeniu do osoby pracującej na parterze zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
   Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol i korytarz na parterze. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Wejście do budynku od strony południowej prowadzi do punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych. Do wejścia prowadzi podjazd umożliwiający korzystanie z budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Budynek administracyjny przy ul. Przemysłowej 4
    Do budynku w którym znajduje się Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzą dwa wejścia. Główne znajdujące się od strony ul. Przemysłowej (wschodnia część budynku, od galerii handlowej) oraz wejście przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (północna część budynku, od ul. Fabrycznej).
    Główne wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi mają odpowiednią szerokość, są pozbawione progów. Bezpośrednio przed wejściem znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pracownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pracujący na parterze budynku powiadomi odpowiedniego pracownika merytorycznego, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
    Dla osób na wózkach dostępny jest hol i korytarz na parterze. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Każda osoba, która zamierza skorzystać z usług tłumacza języka migowego, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.   
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
• e-mail na adres: starostwo@opole.lublin.pl,  
• faxem na nr: 81 458 10 31,
• telefonicznie na nr: 81 827 22 36,
• drogą pocztową.

10. Informacje dodatkowe