Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Starosta

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
ZENON JERZY RODZIK Stanowisko:Przewodniczący Zarządu Powiatu - Starosta Opolski
Godziny przyjęć:

w każdy Poniedziałek w godzinach: 9:00 - 14:00


Obowiązki:

Pracą  starostwa  kieruje  starosta  przy  pomocy  wicestarosty,  członka  zarządu, sekretarza i skarbnika.  

 Starosta nadzoruje sprawy z zakresu wydziałów i samodzielnych stanowisk:
1)  Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu,
2)  Zespołu Radców Prawnych,
3)  Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
4)  Samodzielnego stanowiska ds. Kontroli,
5)  Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

 W  ramach  posiadanych  kompetencji  starosta może upoważnić wicestarostę, etatowego  członka  zarządu,  sekretarza,  skarbnika,  naczelników  wydziałów, oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.

Starosta   jest   zwierzchnikiem   służbowym   wszystkich   pracowników   starostwa i kierowników   jednostek   organizacyjnych   powiatu   oraz   powiatowych   służb, inspekcji i straży.

28 1
ZENON JERZY RODZIK Stanowisko:Przewodniczący Zarządu Powiatu - Starosta Opolski
Godziny przyjęć:

w każdy Poniedziałek w godzinach: 9:00 - 14:00


Obowiązki:

Pracą  starostwa  kieruje  starosta  przy  pomocy  wicestarosty,  członka  zarządu, sekretarza i skarbnika.  

 Starosta nadzoruje sprawy z zakresu wydziałów i samodzielnych stanowisk:
1)  Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu,
2)  Zespołu Radców Prawnych,
3)  Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
4)  Samodzielnego stanowiska ds. Kontroli,
5)  Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

 W  ramach  posiadanych  kompetencji  starosta może upoważnić wicestarostę, etatowego  członka  zarządu,  sekretarza,  skarbnika,  naczelników  wydziałów, oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.

Starosta   jest   zwierzchnikiem   służbowym   wszystkich   pracowników   starostwa i kierowników   jednostek   organizacyjnych   powiatu   oraz   powiatowych   służb, inspekcji i straży.

29 1
ZENON JERZY RODZIK Stanowisko:Przewodniczący Zarządu Powiatu - Starosta Opolski
Godziny przyjęć:

w każdy Poniedziałek w godzinach: 9:00 - 14:00


Obowiązki:

Pracą  starostwa  kieruje  starosta  przy  pomocy  wicestarosty,  członka  zarządu, sekretarza i skarbnika.  

 Starosta nadzoruje sprawy z zakresu wydziałów i samodzielnych stanowisk:
1)  Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu,
2)  Zespołu Radców Prawnych,
3)  Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
4)  Samodzielnego stanowiska ds. Kontroli,
5)  Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

 W  ramach  posiadanych  kompetencji  starosta może upoważnić wicestarostę, etatowego  członka  zarządu,  sekretarza,  skarbnika,  naczelników  wydziałów, oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.

Starosta   jest   zwierzchnikiem   służbowym   wszystkich   pracowników   starostwa i kierowników   jednostek   organizacyjnych   powiatu   oraz   powiatowych   służb, inspekcji i straży.

30 2
ZENON JERZY RODZIK Stanowisko:Przewodniczący Zarządu Powiatu - Starosta Opolski
Godziny przyjęć:

w każdy Poniedziałek w godzinach: 9:00 - 14:00


Obowiązki:

 Pracą  starostwa  kieruje  starosta  przy  pomocy  wicestarosty,  członka  zarządu, sekretarza i skarbnika.  

 Starosta nadzoruje sprawy z zakresu wydziałów i samodzielnych stanowisk:
1)  Audytor Wewnętrzny
2)  Zespołu Radców Prawnych,
3)  Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
4)  Samodzielnego stanowiska ds. Kontroli,
5)  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
6)  Pion Ochrony
7)  Administrator Bezpieczeństwa Informacji
8)  Koordynator ds. kongtroli Zarządczej

 W  ramach  posiadanych  kompetencji  starosta może upoważnić wicestarostę, etatowego  członka  zarządu,  sekretarza,  skarbnika,  naczelników  wydziałów, oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.

Starosta   jest   zwierzchnikiem   służbowym   wszystkich   pracowników   starostwa i kierowników   jednostek   organizacyjnych   powiatu   oraz   powiatowych   służb, inspekcji i straży.

 

 

 

500 3
DARIUSZ MAREK PIOTROWSKI Stanowisko:Starosta Opolski
Telefon:81 827 22 60
Email:
Godziny przyjęć:

Godziny przyjęć:

Starosta Opolski przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 9:00 do godziny 14:00  w pokoju nr 315.

W sprawach skarg i wniosków Starosta lub osoba upoważniona przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godziny 7:45 do godziny 8:00 w pokoju 315.

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków następuje zgodnie z art. 253 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.


Obowiązki:  Pracą  starostwa  kieruje  starosta  przy  pomocy  wicestarosty,  członka  zarządu, sekretarza i skarbnika.  


Do zadań Starosty należy w szczególności:

 • Zwoływanie posiedzeń zarządu powiatu i przewodniczenie na jego posiedzeniach,
 • Organizowanie pracy Starostwa,
 • Organizowanie i nadzorowanie kontroli zarządczej w Starostwie,
 • Wydawanie decyzji w indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej- chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu,
 • Upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • Kierowanie bieżącymi sprawami powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz,
 • Dokonywanie ocen okresowych kierowników podległych komórek i jednostek organizacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • Wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających ze Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa,
 • Sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad wykonywaniem zadań z zakresu obronności realizowanych przez powiat oraz wynikających z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu i Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu:
 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 3. Powiatowy Urząd Pracy
 4. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Opolskiego


 W  ramach  posiadanych  kompetencji  starosta może upoważnić wicestarostę, etatowego  członka  zarządu,  sekretarza,  skarbnika,  naczelników  wydziałów, oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.

Starosta   jest   zwierzchnikiem   służbowym   wszystkich   pracowników   starostwa i kierowników   jednostek   organizacyjnych   powiatu   oraz   powiatowych   służb, inspekcji i straży.


839 4