Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
WYDZIAŁ FINANSOWY (FN)
Kierownik
Koordynator
Adres komórki
Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
Telefon
(081) 827 61 30
Fax
(081) 827 22 36
Email

Informacje dodatkowe

Prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu, sporządza analizę kosztów wykonania budżetu i sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

1. Pracą Wydziału kieruje Skarbnik przy pomocy zastępcy Głównego Księgowego Budżetu Powiatu,
2. W skład Wydziału Finansowego wchodzą następujące stanowiska pracy:
a. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości Budżetu Powiatu i Starostwa oraz sprawozdawczości budżetowej jednostek organizacyjnych powiatu,
b. Stanowisko pracy ds. obsługi kasowej,
c. Stanowisko pracy ds. płac, rozliczeń z ubezpieczycielami i urzędem skarbowym oraz obsługi ZFŚS,
d. Stanowisko pracy ds. egzekucji dochodów Powiatu i Skarbu Państwa,
e. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli jednostek organizacyjnych powiatu.
3. W znakowaniu spraw Wydział używa symbolu FN,
4. Schemat struktury organizacyjnej Wydziału przedstawia załącznik Nr 3.

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:
1. Opracowanie projektu budżetu powiatu we współpracy z wydziałami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnymi powiatu.
2. Opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu powiatu i planu finansowego starostwa.
3. Opracowanie projektu harmonogramu dochodów i wydatków budżetu.
4. Analiza bieżącego wykorzystywania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.
5. Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej starostwa.
6. Bieżący nadzór i kontrola gospodarki finansowej.
7. Opracowanie sprawozdań finansowych i budżetowych z wykonania budżetu.
8. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbą Skarbową, Urzędem Skarbowym i ZUS-em.
9. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ich aktualizacja, amortyzacja i sprawozdawczość w tym zakresie.
10. Wykonanie budżetu w zakresie właściwym dla zarządu.
11. Prowadzenie ewidencji i egzekucji dochodów z tytułu opłat melioracyjnych.
12. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie: ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami.
13. Prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych z tytułu wieczystego użytkowania i zarządu gruntów Skarbu Państwa.
14. Pobieranie opłat z zakresu komunikacji.
15. Prowadzenie spraw podatkowych związanych z naliczaniem i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.
16. Nadzór nad wydatkami bieżącymi.
17. Naliczanie i przekazywanie wynagrodzenia dla pracowników oraz przekazywanie obowiązkowych należności dla ubezpieczycieli i urzędów skarbowych.
18. Rozliczanie otrzymanych i udzielonych dotacji.
19. Gospodarowanie funduszem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
20. Egzekucja administracyjna funduszu.
21. Gospodarowanie powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
22. Opracowanie sprawozdań finansowych funduszy.
23. Kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiatu.


Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 304


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 305


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Zastępca Głównej Księgowej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 304


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Skarbnik od 1.03.2019 r.
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 306


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
od 2015-10-20
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 304


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 305


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 101a (I piętro)


(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 101a (I piętro)

Obowiązki:

kasa


Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:
Obowiązki:

Płace


Imię i nazwisko:
Okres obejmowania stanowiska:
od 2015-03-24

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Stankiewicz Henryk
Data wytworzenia informacji:
2008-07-21
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
2012-11-20